redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Výzva a informace pro přispěvatele:

Ke spolupráci na přípravě Dingiru jsou zváni i autoři, kteří nebyli přímo vybídnuti redakční radou. Uveřejňujeme příspěvky, které projdou obvyklým schvalovacím řízením v redakční radě časopisu. Tento schvalovací proces má dvě roviny podle zaměření článku.

U článků odborných probíhá recenzní řízení. Článek je bez úpravy zaslán dvěma recenzentům, kteří mají k tématu odborně blízko, spolu s formulářem (je k nahlédnutí zde). Autor článku zůstává recenzentovi neznámý a ani on sám neví, kdo jeho článek recenzoval. Recenzní posudek zpravidla obsahuje doporučení pro autora. Články, které úspěšně projdou recenzním řízením, jsou v časopise označeny slovy „Tento článek prošel recenzním řízením“ v zápatí stránky. K recenzovanému článku autor připravuje cizojazyčné (zpravidla anglické) resumé.

Vzhledem k tomu, že Dingir se zabývá především žitým náboženstvím, řada článků pochází od autorů, kteří sami nábožensky žijí a svou tradici čtenářům představují. Tyto články samozřejmě nemohou být odborně recenzované. Tyto a další články, které si svým zaměřením a zpracováním nenárokují adekvátní odbornost, posuzuje redakční rada a rozhoduje o vhodnosti jejich publikování. Jde především o příspěvky v rubrice "Události", "Reflexe", "Práce studentů" nebo "Esej", ale může jít i o články publikované v hlavních rubrikách. Jako nerecenzované je možné se souhlasem autora publikovat i články, které nebyly přijaté jako recenzované, nicméně projdou schválením redakční rady.

Příspěvky ve všech rubrikách mohou být kritické vůči jakémukoli náboženskému jevu, ale nikoli útočné a dehonestující. Stejně tak mohou vyjadřovat vůči jakémukoli náboženskému jevu přejné stanovisko, měly by se ale vyhýbat prvoplánové propagaci.

Příspěvek se může vztahovat k tématu, ale také může být směřován do jakékoli rubriky (Z domova, Zahraničí, Recenze, Zprávy, Reflexe, Události, Dopisy, Esej, Práce studentů) nebo mimo rubriku.

Nejvýhodnější rozsah příspěvků je 10-11 tisíc znaků (včetně mezer), což je téměř 6 normovaných stran (jedna normovaná strana = 1 800 úhozů včetně mezer). V případě potřeby je ale možné zpracovat článek ve větším i menším rozsahu. Redakce očekává, že autoři doporučí nebo poskytnou vhodný ilustrační materiál včetně popisků. Poznámkový aparát je vítán, v případě recenzovaných článků je nezbytný.

Vítány jsou fotografie, grafika (i návrhy na ně).

Prosíme o pochopení, že - jako malonákladový časopis - nejsme schopni váš příspěvek honorovat. Autorské výtisky distribuujeme poštou.

Témata dalších Dingirů a redakční uzávěrky

3/2023 téma: „Izrael v náboženstvích“ s uzávěrkou 31. července 2023
4/2023 téma: „Alternativní psychoterapie a náboženství“ s uzávěrkou 31. října 2023
1/2024 téma: „Omyly, předsudky a dezinformace v náboženstvích“ s uzávěrkou 31. ledna 2024
2/2024 téma: „Změny v katolické církvi“ s uzávěrkou 30. dubna 2024

Formální pravidla pro autory článků pro časopis Dingir

I. Poznámkový aparát

U článků v recenzovaných rubrikách je nezbytností poznámkový aparát, který obsahuje možné doplňující informace a vysvětlivky k vlastnímu textu a odkazy na zdroje. Odkazovat je potřeba na všechny zdroje informací, nejde-li o fakta všeobecně známá, dále pak na zdroje přímých i nepřímých citací.

A: Odkazy na monografie obsahují:

  1. Název knihy kurzívou.
  2. Nakladatelské údaje: Místo, nakladatelství, rok vydání.
  3. Čísla příslušných stránek.

Př. Jan Shipps, Mormonism: The Story of a New Religious Tradition, Urbana and Chicago: University of Illinois, 1987, s. 17-18.

Uzná-li autor za vhodné uvést další údaje (překladatel, pořadí vydání, edice, ISBN/ISSN), může tak učinit.

B: Odkazy na příspěvky ve sbornících (či encyklopediích) nebo články v tištěných periodikách:

  1. údaje o primární odpovědnosti (nejčastěji autor nebo editor),
  2. název článku v uvozovkách,
  3. název zdrojové publikace v kurzívě,
  4. nakladatelské udaje a editor v případě sborníku nebo číslo, rok a stránku u časopisů.

Př. Zděněk Vojtíšek, "Hledání brány do nebes," Dingir, 2004, roč. 10, č. 4, 2004, s. 110-113.

Př. Martin Fárek, "Čisté a nečisté ve višnuistické kuchyni," otištěno v: Náboženství a jídlo. Sborník CERES II. Tomáš Bubík a Martin Fárek (eds.). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 43 - 48.

C: Odkazy na internetové zdroje

Totéž, co u bodu B, ale navíc je potřeba uvést datum stažení. Nestačí tedy napsat pouze adresu stránky.

Př. Julia D. Howell, "Islam, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings of Religious Pluralism" [online]. CESNUR- Center for Studies on New Religions. Přednáška nakonferenci CESNUR 9. 12. 2003, Vilnius, Litva [cit. 2005-10-25]. Dostupné z URL: .

Při opakovaných odkazech se uvádí pouze "tamt." (resp. ibid.) a příslušná strana, pokud první odkaz předchází bezprostředně, nebo se uvede jméno autora, uvede se "cit. dílo" (resp. op. cit.) a příslušná strana.

V dalších případech, které zde nebyly uvedeny, se očekává respekt k normě ČSN ISO 690 a 690-2 a zavedeným zvyklostem v odborných publikacích. Při respektu k tomuto jsou možné i drobné odchylky od uvedených požadavků.

II. Závěrečné shrnutí

Další formální náležitostí recenzovaného příspěvku je stručné resumé v anglickém či německém jazyce. Jeho rozsah by se měl pohybovat v rozmezí 5 - 8 řádků (300 - 480 znaků).

Formulář na recenzní řízení Dingiru


Zdeněk Vojtíšek, šéfredaktor dingir@dingir.cz

TOPlist