redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  

Osmnáctá dekáda

Letos v dubnu uplynulo 180 let od prvního zjevení Josephu Smithovi, a tím i od vzniku mormonského hnutí. Za posledních deset let se mormonské církve vyvíjely relativně poklidně. Zájem veřejnosti v souvislosti s mormonismem vzbudilo jen několik jednotlivých kauz.

Ponejvíce si český pozorovatel všiml patrně zimních olympijských her v Salt Lake City roku 2002. [1] Před třemi lety jsme v českých médiích mohli sledovat kandidaturu mormona Mitta Romneyho na amerického prezidenta [2] a připomněli jsme si výročí krvavého masakru v Mountain Meadows. [3] Velmi emotivní kauzu jsme sledovali před dvěma lety, kdy byly fundamentalistické komunitě (FLDS) v Texasu na ranči Yearning for Zion na čas odebrány děti. [4] Během této aféry bylo možné si povšimnout jistého posunu ve vztahu největší z mormonských církví, Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD), k ostatním mormonským denominacím, když se zástupci církve svých fundamentalistických bratří poprvé v historii otevřeně zastali. Toho roku rovněž zemřel 15. prezident a prorok CJKSPD, Gordon B. Hinckley, který stál v čele církve plných 13 let. [5] Jeho nástupcem byl jmenován Thomas S. Monson.

Letošní kulaté výročí se však u nás nedočkalo významnější pozornosti. Pro místní církev hrají patrně větší roli výročí spojená s českou (resp. československou) misií. Proto jsme se rozhodli při této příležitosti částečně reprodukovat dnes již zapomenutý, leč zajímavý článek, který publikoval první československý misijní prezident Arthur Gaeth 27. září roku 1929 v periodiku České slovo. [6] Arthur Gaeth byl prvním prezidentem misie CJKSPD v Československu (1929-1936). Jeho péčí byl publikován první český překlad Knihy Mormon.

Ohlédneme-li se nazpět za mediálními zprávami o událostech poslední dekády, zjistíme možná, že tato půvabně archaická apologie je možná vcelku moderní, a že s klasickými klišé, s nimiž se snaží vyrovnávat, se mnohdy v povědomí české společnosti i žurnalistiky setkáme dodnes.

Mormonský stát

Arthur Gaeth

Leckdo zeptá se zajisté: "Co je to?" Jiní ohrnou rty: "Mormoni? Eh - také jsem již slyšel o nich. Je to nějaká americká sekta, mají mnohoženství." Také naučný slovník potvrzuje oprávněnost této představy. Bylo by snad však zcela zajímavé, dozvěděti se o nich něco bližšího. - Skutečně, po jeden asi věk lidský, byla tam za mořem, u Mormonů, jakás možnost mnohoženství. A asi 3 procenta Mormonů tohoto oprávnění také použila. Existovaly jisté náboženské zákony, mormonskou církví uznané, jež dovolovaly pojmouti za manželku více než jednu ženu v případě, že mohl dotyčný svým vůdcům dokázati, že žije dle církevních předpisů, byl-li s to uživiti větší počet žen.

To bylo záminkou k rozvinutí hrůzné protimormonské propagandy a brzo proslulo mormonství neblaze v celém světě jako učení nemravné, ba dokonce jako semeniště všemožných zločinů. Byly šířeny obšírné zprávy o "hrůzách v Utahu", totiž o tajných výstřednostech, o strašlivém úpadku mravů a o zotročení ženy. K tomu se přidružily další pověsti, že mormonští poslové nejsou ničím jiným, než tajnými obchodníky děvčaty, lidé, kteří cestují po celém světě a pod škraboškou misionářů svádějí a přemlouvají dívky i ženy, aby se vystěhovaly do Utahu. Tak a podobně zněly obyčejně ty příšerné pověsti, které byly o mormonském státě rozšiřovány. [...]

Je cosi vznešeně patriarchálního v tomto zařízení, které zprvu třeba ohromí, a bude se zdáti poněkud podivným, ba snad i poněkud příšerným. Smíříte-li se však s myšlenkou, že mnohoženství je sice považováno za něco nepřirozeného a zavržení hodného, že však může tento názor býti jen zakořeněným předsudkem a že je možno tento názor za určitých okolností opraviti, budete pohlížeti na dřívější polygamii Mormonů zcela jinak.

Mnohoženství bylo však roku 1890 ve Spojených státech zákonem zakázáno, a od té doby mnohoženství v mormonské církvi již vůbec neexistuje. Jestliže by se některý z Mormonů odvážil nyní pojmouti více než jednu ženu, byl by z církve ihned vyloučen a předán soudu. Je zakázáno kázati nyní v mormonské církvi mnohoženství. Tehdy však byli Mormoni vězněni, protože se zdráhali opustiti své ženy, které pojali poctivě a dle zákona, a vydati své děti hladu na pospas. Který poctivý člověk by se takovémuto požadavku i dnes nevzepřel?

Poznámky:
[1] Viz např. http://magazin.ceskenoviny.cz/cestovani/cestopisy/velka-louze/zpravy/salt-lake-city-mormoni-a-zoh-2002/10467 (2010-11-28).
[2] Viz VOJTÍŠEK, Zdeněk: Mormon for President, Dingir 4/2007, str. 119.
[3] Viz SUŠER, Jan: Masakr na horských lukách, in: Dingir 3/2007, str. 76-77.
[4] Více viz SUŠER, Jan: Texaský černý duben, Dingir 2/2008, str. 47-49; SUŠER, Jan: Děti byly navráceny rodičům, Dingir 3/2008, str. 103.
[5] SUŠER, Jan: Zemřel stavitel mormonských chrámů, in: Dingir 1/2008, str. 30-31.
[6] GAETH, Arthur: Mormonský stát, České slovo XXI, 1929, č. 227, s. 2.

Jan Sušer

TOPlist