redakce:
Dingir, s.r.o.
Černokostelecká 36
100 00 PRAHA 10
email: dingir@dingir.cz
 religionistický časopis o současné náboženské scéně  


Doc. ThDr. Ivan Štampach (*1946) je vedoucím katedry religionistiky a filozofie na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice, působí rovněž na Evangelické teologické fakultě UK v Praze a je předsedou Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a členem výboru České společnosti pro studium náboženství. Kontakt: ivan@stampach.cz

Výběr z publikací

 • Malý přehled náboženství, Státní pedagogické nakladatelství, Praha a vydavatelství Sursum, Tišnov 1992
 • Život, Duch a všechno. Duchovní směry nového věku, Sursum, Tišnov 1993
 • Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika, Oliva Praha, 1994
 • Nástin ekumenické teologie. Informace a úvahy s ohledem na českou ekumenickou situaci, Karolinum, Praha 1995
 • Náboženství v dialogu. Kritické studie na pomezí religionistiky a teologie, Portál, Praha 1998
 • A nahoře nic. O možnostech postmoderního člověka žít duchovně, Portál, Praha 2000
 • Anthroposofie, Votobia, Olomouc 2000
 • Tušili světelné záplavy, Cherm, Praha 2001

Výběr přednášek, seminářů a veřejných vystoupení

  školy
 • Současná religiozita, FF Univerzita Pardubice
 • Náboženské sektářství, FF Univerzita Pardubice
 • Náboženský fundamentalismus, FF Univerzita Pardubice
 • Tolerance a dialog ve světových náboženstvích, FF Univerzita Pardubice
 • Školy a směry v současné religionistice, FF Univerzita Pardubice
 • Religionistika, ETF UK Praha (bakalářské studium Teologie křesťanských tradic)
 • Ekumenická eklesiologie (bakalářské studium Teologie křesťanských tradic)
  výběr veřejných vystoupení, včetně příspěvků na konferencích
 • Hinduismus a jeho přítomnost v západním světě referát na konferenci Sekty a nové náboženské směry s hinduistickým pozadím dne 17.11.1995 ve velké posluchárně psychiatrické kliniky I. lékařské fakulty v Praze, pořádala Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů
 • Buddhismus, jeho tradice a současné působení v západní civilizaci, referát na IX. konferenci Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů na téma Buddhismus na Západě dne 19.4.1996 v Pastoračním středisku pražského arcibiskupství v Praze Dejvicích
 • Univerzální a partikulární církev - zkušenost a reflexe referát na kolokviu České křesťanské akademie pod názvem Modely církve po druhém vatikánském koncilu s přihlédnutím ke zkušenosti domácí skryté církve dne 4. října 1997 v refektáři Emauzského kláštera v Praze.
 • Mezináboženské vztahy a Hans Küng koreferát v semináři o Hansi Küngovi v rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze na Malé Straně, 5.5.1998 od 14.00 h. pořádal Senát Parlamentu ČR
 • Fungování náboženské autority referát na konferenci Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích (sál Pastoračního střediska pražské arcidiecéze) dne 15. května 1998 od 10.30 h.
 • Globalizace, civilizace, kultura koreferát na semináři na stejnojmenné téma v Senátu PČR 12.1.1999 od 14.00 hod., pořádal Senát Parlamentu ČR
 • Česká náboženská situace v kontextu postkomunistického světa referát na konferenci Společnost a církve po pádu přehrad v Brně v augustiniánském klášteře, 9.4.1999, pořádalo Centrum pro studium demokracie a kultury
 • Sektářství v církvích a jak mu čelit referát na XV. konferenci Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směru dne 21. 5.1999 od 9.00 h. v Pastoračním středisku pražské arcidiecéze
 • Iniciativa Kairos 98, referát na semináři o občanských iniciativách pořádaném Senátem Parlamentu ČR dne 24.11.1999 v jednací síni Senátu
 • Náboženství a etika ve veřejné správě, příspěvek na II. mezinárodní konferenci Etika ve veřejné správě, pořádalo Ministerstvo vnitra ČR, Fakulta ekonomicko správní Univerzity Pardubice, Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, Deutsch-Tschechische Gessellschaft Frankfurth / Main v Adalbertinu, Hrade Králové 22. 3. 2001
 • Paralelní a komplementární metodologie v religionistice a jiných humanitních vědách, referát na mezinárodním kolokviu Periodické a paralelné javy v dejinách v místnosti Semináře pomocných věd historických Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě dne 24. 10. 2002, pořádala Katedra všeobecných dejín FF UK Bratislava a nadace Sophia
 • Fundamentalismus mezi postoji k náboženství, na konferenci Fundamentalismus jako fenomén současné religiozity pořádané Katedrou religionistiky a filosofie Fakulty humanitních studii Univerzity Pardubice dne 6.11.2002
 • Přednáška a seminář na téma Současné spirituální hledání a tradice na Letní filosofické škole dne 4.7.2003 v centru Prokopios v Sázavě, pořádala Nadace Světový Étos
 • Přednáška a účast v diskusi v rámci semináře pro úředníky, pedagogy a pracovníky občanského sektoru v rámci grantu Religious Pluralism, Creating a Virtual and Real Space for Information Exchange and Dialogue, řešitel grantu Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů s podporou Velvyslanectví USA v ČR, v hudebním sále pardubického magistrátu dne 12. 2. 2004
 • Příspěvek Současná náboženská situace (popis a výhledy) na II. mezinárodní konferenci o odpovědnosti, demokracii a etice v komunální politice v Lidových sadech v Liberci dne 19. 10. 2004, pořádalo město Liberec a Etické fórum ČR
 • Referát: Specifikum metodologie humanitních věd na příkladu religionistiky na konferenci Náboženství a věda pořádané Katedrou religionistiky a filosofie Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice na Zámku v Pardubicích ve dnech 15. a 16. 11. 2005
 • Příspěvek Křesťané ve vztahu k jiným náboženstvím na symposiu Vztah společnosti a vztah křesťanů k multikulturnímu prostředí Evropy dne 3. 9. 2005 pořádalo sdružení Opus bonum a Benediktinské arciopatství Břevnov v Tereziánském sále kláštera
TOPlist